BIJ ZIEKTE     
Weet u op voorhand dat u door ziekte, zwangerschap, medische behandeling minimaal een maand of langer niet kan komen sporten? Dan kunt u bij ons, het door de receptie uitgereikte, ziekmeldingsformulier invullen:
  • Ziekmelding gaat in vanaf de eerst volgende betalingsverplichting na genoteerde datum van ziekmelding.
  • U betaalt m.i.v. de eerstvolgende betalingsverplichting de afwezige periode niet door. Bij terugkomst wordt de betalingsverplichting hervat. Uw contract-einddatum blijft ongewijzigd.
  • Ziekmelding wordt alleen geaccepteerd na ontvangst door ons van een bewijs van ziekte (zoals een doktersverklaring, afspraken kaart, notitie arts).
OPZEGGEN    
  • Dit abonnement begint als een ‘overeenkomst voor bepaalde tijd’ (zie uw keuze op de voorzijde van het inschrijfformulier). Tussentijdse opzegging, d.w.z. tussentijdse of voortijdige beëindiging van deze ‘overeenkomst van bepaalde tijd’ (de door u aangekruiste periode) is niet mogelijk, met uitzondering bij overhandiging van een medische verklaring van huisarts of fysiotherapeut dat verder sporten medisch niet verantwoord is of na overhandiging van een kopie bewijs van uitschrijving in geval van verhuizing naar een andere gemeente verder weg van het fitnesscentrum.
  • Mits u tot uiterlijk één maand voor het einde schriftelijk opzegt, gaat na het verstrijken van de looptijd van de ‘overeenkomst van bepaalde tijd’ (uw keuze op de voorzijde van het inschrijfformulier) deze overeenkomst stilzwijgend over in een ‘overeenkomst voor onbepaalde tijd’, deze kent een opzegtermijn van één maand (d.w.z. nog één volledige abonnementsperiode van een maand na de abonnementsmaand waarin wordt opgezegd).
  • Opzeggen kan alléén door middel van invulling door u van een door ons zelf uitgereikt opzegformulier via onze balie ! Het formulier dient voorzien te zijn van uw én onze handtekening! Als bevestiging van de opzegging van onze kant ontvangt u een kopie: het doordrukformulier van het opzegformulier. Andere bevestigingen van opzegging worden door ons niet verstrekt, nog telefonisch, nog via e-mail nog via de post.
  • Indien u niet tijdig opzegt bent u verplicht de betalingen (op tijd) te blijven voldoen.
  • Uiterlijk op de laatste dag van de contractsduur dient u de toegangspas in te leveren aan onze balie. Zolang u de toegangspas niet ingeleverd heeft blijft u tot de maandelijkse contributiebetaling verplicht, ook al heeft u op tijd schriftelijk opgezegd.